Продайте вашия бизнес, купете разработен бизнес, намерете бизнес съдружие, обменете бизнес идеи. Започнете франчайз бизнес. ПРАВЕН КАТАЛОГ,seo оптимизация,СПРАВКИ В АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА-ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР,ТЪРГОВСКО ПРАВО,Юридически услуги.Обяви,Оферти.Продава Купува бизнес,Покупко-Продажба на Фирми,Транспорт,Логистика,Строителни услуги,

сряда, 18 май 2016 г.

Специализирани Правни Услуги Търговско, корпоративно, дружествено право...!

Специализирани Правни Услуги Търговско, корпоративно, дружествено право-Продажба-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със задължения,финансови,данъчни и юридически проблеми ЕООД ООД Дружествени дялове ЕАД АД-акции,Бизнес Активи...! 

Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата,общините,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас. 

След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час. 

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД 

Прехвърляне на Дружествени дялове- Чл. 129. (1)(2) Търговски закон. 

Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. 
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър. 

ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ- Чл. 130. Търговски закон. 

Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала. 

Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ. 
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане. 
400 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/ 
И всичко това с едно посещение в офиса ни ! 

Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката. 

Investconsult Group ltd. 

Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288 http://kpd.dir.bg 

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.