Продайте вашия бизнес, купете разработен бизнес, намерете бизнес съдружие, обменете бизнес идеи. Започнете франчайз бизнес. ПРАВЕН КАТАЛОГ,seo оптимизация,СПРАВКИ В АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА-ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР,ТЪРГОВСКО ПРАВО,Юридически услуги.Обяви,Оферти.Продава Купува бизнес,Покупко-Продажба на Фирми,Транспорт,Логистика,Строителни услуги,

Добре дошли в официалния сайт на Investconsult Group ltd.

Ad cogitandum et agendum homo natus est (лат.) - Човекът е роден да мисли и да действа
СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ:
ГРАЖДАНСКО ПРАВО
 • Правни консултации по гражданско-правни въпроси;
 • Процесуално представителство и правна защита при воденето на гражданско-правни дела;
 • Процесуално представителство в съдебно – изпълнителното производство;
 • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;
 • Изготвяне на договори;
 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел.
ТЪРГОВСКО ПРАВО
 • Регистрация  на търговско дружество, както и предложение за  най – подходящата форма на дружество за вашата дейност;
 • Вписване на промени в обстоятелствата на дружеството, продажба и изкупуване на дялове и акции, откриване и закриване на клонове;
 • Сделки с търговско предприятие;
 • Изготвяне на договори и документи свързани с ежедневната практика на търговеца;
 • Правна помощ, защита и процесуално представителство пред съда;
 • Водене на преговори, сътрудничество при сключване на споразумения;
 • Несъстоятелност;
 • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества.
ДАНЪЧНО ПРАВО
 • Правни консултации по данъчно-правни въпроси;
 • Процесуално представителство и правна защита при воденето на данъчни дела.
ВЕЩНО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО
 • Сделки с недвижими имоти и вещни права;
 • Делба на недвижим имот;
 • Придобиване право на собственост по давност и чрез други способи;
 • Имотни дела и дела за възстановяване на нарушено владение;
 • Установителен, осъдителен или конститутивен иск във връзка с право на собственост;
 • Законова/договорна ипотека. Учредяване, заличаване на ипотека;
 • Сделки с автомобили (МПС). Правно обслужване;
 • Представителство пред съда във връзка с оспорване на договори.
СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО
 • Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси;
 • Разводи, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.);
 • Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна;
 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 • Изготвяне на завещания.
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
 • Процесуално представителство пред държавни и общински органи;
 • Обжалване на наказателни постановления на различни органи;
 • Обжалване на административни актове;
 • Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване по ЗЧРБ;
 • Консултации по ЗУТ във връзка с териториално - устройствени планове.
ТРУДОВО ПРАВО
 • Изготвяне на индивидуални и колективни трудови договори, анекси, длъжностни характеристики, споразумения, заповеди на работодателя, протоколи, решения и други;
 • Консултации и изготвяне на документи по прекратяване на трудови правоотношения, предизвестия, заповеди, протоколи за извършване на подбор, изплащане на обезщетения;
 • Консултации във връзка с налагане на дисциплинарни наказания, уволнения,  реализиране на имуществена и дисциплинарна отговорност;
 • Юридическо обслужване във връзка със задължителното здравно и пенсионно осигуряване;
 • Съдействие, консултации и представителство за извънсъдебно решаване на трудови спорове, както и процесуално представителство пред съд за водене на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения и други трудови спорове.
 • Възнаграждение

  В България е нормиран минимумът на адвокатския хонорар в Наредба № 1 от 9 юли 2004 г.за минималните размери на адвокатските възнаграждения, публикувана в Държавен вестник бр. 64 от 23 юли 2004 г., изм. Държавен вестник бр.2 от 9 януари 2009 г. Конкретният размер на възнаграждението се договаря между адвоката и клиента и зависи от  много различни фактори. Препоръчително е този въпрос да бъде дискутиран преди започване на работата и клиентът да е на ясно с всички подробности по водене на делото, възможните рискове и вероятността да му бъдат присъдени разноските, които е направил за заплащане труда на адвоката. Обикновено част от адвокатския хонорар се заплаща непосредствено преди започване на работа по конкретното дело, а останалата част се плаща в хода на процеса. Възможно е уговаряне на общ хонорар за работата във всички възможни инстанции, които ще разглеждат делото. По-често се практикува плащане на  адвокатско възнаграждение за  работа във всяка отделна  съдебна инстанция.
 • Investconsult Group ltd.

  Имате ли въпроси?
  Обадете се в централния ни офис-гр. Варна
  Ние с удоволствие ще отговорим на въпросите Ви
  или ще ви насочим към най-близкият до Вас Наш офис.
  Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288      https://topbg1.blogspot.bg

  Разполагаме с офиси в големите градове в страната: София, Пловдив, Варна,Бургас,Стара Загора,Велико Търново, Хасково, Плевен Пазарджик и др.

  Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.